Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Nadleśnictwa Legnica mieści się przy ulicy Pawickiej 4, 59-220 Legnica – składa się z dwóch budynków biurowych A i B oraz Sali konferencyjnej. Budynek A posiada poziomy użytkowe 0 i 1, budynek B i Sala konferencyjna posiada tylko poziom 0. W każdym z budynków może przebywać jednocześnie do 50 osób.

Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny od 07:00 – 15:00.

Wejście główne siedziby Nadleśnictwa (budynek A) znajduje się od strony parkingu. Wejście do budynku po schodach.
W siedzibie Nadleśnictwa nie ma zamontowanej windy transportowej oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przed budynkami Nadleśnictwa. Parking nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne posiada szerokość 100cm umożliwiając skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Wejście prowadzi do holu oraz sekretariatu, gdzie dokonuje się rejestracji gości.
Do osób niepełnosprawnych sekretariat wzywa merytorystę odpowiedzialnego za prowadzenie spraw z którymi osoba ta zgłosiła się do Nadleśnictwa.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynkach jest możliwe tylko na poziomie 0. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne na wózku po wyższych kondygnacjach (brak windy).

Drzwi i przejścia w budynkach posiadają szerokość 70 cm, (osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może napotkać problemy z dostępem do pokojów merytorystów).

Wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów. W budynkach nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych - brak możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim.

W budynkach nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym
i słabowidzącym.

Po budynkach można poruszać się z psem asystującym.

Pracownicy posługują się tylko językiem polskim. Wśród pracowników brak osoby posługującej się językiem migowym.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny
na nr 768767020 lub e-mail na adres legnica@wroclaw.lasy.gov.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nadleśnictwo Legnica posiada również obiekt edukacyjny położony na terenie Leśnictwa Szkółkarskiego w Miłogostowicach 1B, 59-216 Kunice.

Teren zewnętrzny na którym znajdują się ścieżki edukacyjne oraz wiata są dostępne bez ograniczeń dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przed budynkami siedziby leśnictwa, parking nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Poruszanie się po budynkach jest możliwe tylko na poziomie 0. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne na wózku po wyższych kondygnacjach (brak windy).

Wejście główne znajduje się od strony parkingu. Wejście do budynku jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Drzwi i przejścia w budynkach posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiając skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym
i słabowidzącym.

Po budynkach można poruszać się z psem asystującym.

Pracownicy posługują się tylko językiem polskim. Wśród pracowników brak osoby posługującej się językiem migowym.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny
na nr 76 8767033 lub e-mail na adres legnica@wroclaw.lasy.gov.pl