Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Według danych z 2015 r. w Polsce istniało 383 obszarów chronionego krajobrazu, które zajmowały 22,7% powierzchni kraju.

Obszary chronionego krajobrazu-  obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnią funkcję korytarzy ekologicznych. Nadleśnictwo Legnica posiada dwa obszary chronionego krajobrazu. Są to:

Obszar chronionego krajobrazu "Dolina Czarnej Wody"- ochroną objęte są w nim wartościowe krajobrazowo tereny, związane z doliną Czarnej Wody i jej dopływów, tworzące ważny korytarz ekologiczny. Grunty leśne znajdujące się w nim włączono do różnych gospodarstw w zależności od pełnionych przez nie funkcji oraz warunków siedliskowych i drzewostanowych. Powierzchnia jaką zajmuje wynosi 10330 ha, a znajduje się w zasięgu terytorialnym trzech nadleśnictw: Chocianów, Złotoryja i Legnica.

Obszar chronionego krajobrazu "Dolina Odry"- ochroną w nim objęte są wartościowe krajobrazowo tereny ekosystemów związanych z rzeką Odrą, głównie lasy łęgowe. Praktycznie cała (99%) powierzchnia obszaru została włączona do gospodarstwa specjalnego. Jest on również ważnym korytarzem ekologicznym, łączącym obszary objęte formami ochrony wyższej rangi. Powierzchnia jaką zajmuje wynosi 1270 ha.