Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat przyrody- Ustawa o ochronie przyrody z 2004 r. art. 13 ust. 1 mówi:

 

            obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym,

            ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska

            zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej,

            wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi,

            kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

 

Rezerwat przyrody "BREKINIA"- powierzchnia rezerwatu wynosi 2.29 ha a został utworzony 31 grudnia 1993 r. Położony jest koło wsi Mierzowice przy szosie prowadzącej do Prochowic. Celem ochrony jest jedyne w nizinnej części regionu legnickiego stanowisko jarzębu brekini Sorbus torminalis. Wśród roślin kwiatowych na uwagę zasługują pokaźne połacie konwalii majowej, którym towarzyszy kokoryczka wielkokwiatowa.


Rezerwat przyrody "TORFOWISKO KUNICKIE" -  powierzchnia rezerwatu wynosi 11.83 ha. Został utworzony 12 listopada 1996 r. Rezerwat zlokalizowany jest przy granicy zabudowań wsi Kunice, około 200 m od szosy Kunice-Pątnów. Celem ochrony jest zachowanie fitocenoz bagiennych oraz pokładów torfu. W skład rezerwatu wchodzą obszary leśne i zabagnione odznaczające się dużą różnorodnością zespołów roślinnych (łącznie 27 zespołów) szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę niewielką, bo wynoszącą prawie 12 ha, pow. tego rezerwatu. W rezerwacie stwierdzono 558 taksonów roślin: 267 stanowią glony, 32 to mchy, 6 paprotników, 253 rośliny okrytonasienne.

 

Rezerwat przyrody "PONIKWA"-  powierzchnia rezerwatu wynosi 8.32 ha.  Został utworzony 5 stycznia 2001 r. Leży w powiecie legnickim, w gminie Kunice, około 300 m na północ od wsi Pątnów Legnicki. Pod względem administracyjnym PGL ?Lasy Państwowe? rezerwat położony jest w obrębie Legnica, Leśnictwie Dobrzejów. Rezerwat służyć ma w pierwszym rzędzie ochronie kruszczyka połabskiego, jest to roślina zagrożona w skali globalnej. Innym argumentem przemawiającym za ochroną jest obecność licznych źródlisk, które zasilają w wodę, niewielki ols wykształcony w lokalnym zagłębieniu terenu.

 
Rezerwat przyrody "ZIMNA WODA"-  powierzchnia rezerwatu wynosi 60.34 ha. Utworzony 19 lutego 1987 r. Rezerwa położony jest w gminie Lubin pomiędzy miejscowościami Zimna Woda i Lisiec. Przedmiotem ochrony jest las grądowy z licznymi drzewami- potencjalnymi pomnikami przyrody oraz stanowiskami rzadkich i chronionych roślin i ptaków. W rezerwacie występuje wiele okazałych drzew o cechach drzew pomnikowych. Obszar rezerwatu jest siedliskiem rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Do najcenniejszych składników flory należą: podejźrzon marmurowy Botrychium matricariifolium, kukułka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii, listera jajowata Listera ovata,wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, pirwiosnek wyniosły Primula elatior, czosnek niedźwiedzi Allium ursinum, śnieżyca wiosenna Leucoium vernum oraz gatunki niechronione, ale dość rzadkie na niżu- trybuła lśniąca Anthriscus nitida, żywiec cebulkowy Dentaria bulbifera, bez koralowy Sambucus racemosa.

 

Rezerwat przyrody "BŁYSZCZ"- rezerwat został utworzony 5 stycznia 2001 r. Rezerwat ogółem zajmuje powierzchnię 54,46 ha. Głównym gatunkiem chronionych roślin jest, podobnie jak w rezerwacie  Ponikwa , gatunek storczyka- kruszczyk połabski. Występują tu również inne gatunki roślin będące pod ochroną, jest ich 21 w tym 13 znajduje się pod ścisłą ochroną. Gatunków będących pod ochroną częściową w rezerwacie występuje 8. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 30 gatunków lęgowych, w tym dzięcioła średniego Dendrocopus medius i czarnego Dryocopus martius.

 

Rezerwat przyrody "ŁĘG KOREA"- data utworzenia rezerwatu to 5 stycznia 2001 r. Powierzchnia zajmowana przez rezerwat wynosi 79.27 ha. Położony jest na granicy powiatów Legnica i Lubin, w gminach Prochowice i Ścinawa. Mianem Łęgu Korea określa się obszar leśno- bagienny leżący między rzekami Kaczawą, Odrą a Boberkiem. Na terenie rezerwatu znajduje się pięć zniszczonych bunkrów z okresu wojny, znajdują się na skraju lasu od strony Odry. Florę rezerwatu reprezentują niektóre cenne gatunki tj.: kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, gnieżnik leśny Neottia nidus-avis, kosaciec syberyjski Iris sibirica, śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis, wilczomlecz błotny Euphorbia palustris, dzięgiel litwor nadbrzeżny Angelica archangelica ssp. litoralis, osoka aloesowata Stratiotes aloides. Obszar rezerwatu wyróżnia się również pod względem występującej tu awifauny. Stwierdzono tu szczególnie duże zagęszczenie pokrzywnicy oraz jedne z największych zagęszczeń na Śląsku dzięcioła dużego Dendrocopus major i grubodzioba Coccothraustes coccotrhraustes. Do pozostałych spotykanych tu gatunków należą m.in.: muchołówka szara Muscicapa striata, muchołowka białoszyja Ficedula albicollis, muchołowka żałobna Ficedula hypoleuca, dzięcioł czarny Drycopus martius, żuraw Grus grus, błotniak stawowy Circus aeruginosus, trzmielojad Pernis apivorus, zimorodek Alcedo atthis, myszołow Buteo buteo. Do pozostałych cennychgatunków zwierząt spotykanych  na terenie rezerwatu należą: kumak nizinny Bombina bombina, ropuch szara Bufo bufo, rzekotka drzewna Hyla arborea, żaba wodna Rana esculenta, żaba trawna Rana temporaria, jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara, padalec zwyczajny Anguis fragilis, zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, bóbr europejski Castor fiber, kuna leśna Martes martes.