Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

 

Użytek ekologiczny- ustanowione stosowanymi uchwałami gminy obszary chronione obejmujące zachowane pozostałości ekosystemów. Na terenie Nadleśnictwa Legnica znajdują się dwa użyteki ekologiczne:

Użytek ekologiczny "Torfowisko Szczytniki"-  jego obszar obejmuje 6,73 ha i stanowi torfowisko zarośnięte trzciną, bogate w zbiorowiska roślinności bagiennej z rzadkimi w kraju gatunkami roślin. Jest on także ważnym miejscem rozrodu niektórych gatunków gadów i płazów, a także środowiskiem bytowania bogatej awifauny.

Użytek ekologiczny "Korytarz Ekologiczny Mierzowice" - jego obszar zajmuje 155,25 ha, zlokalizowany jest między miejscowościami Mierzowice i Gromadzyń. Celem ochrony obiektu jest zachowanie pozostałości pasa lasów i wilgotnych  łąk na styku mezoregionów Pradoliny Wrocławskiej i Obniżenia Ścinawskiego z mezoregionem Wysoczyzny Lubińskiej wraz z wystepującymi na jego obszarze wieloma  chrononymi gatunkami roślin.