Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,362 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

 

Użytkowanie lasu jest jedną z gałęzi gospodarki  leśnej,  która zajmuje się pozyskaniem użytków leśnych w formie: drewna oraz produktów ubocznych użytkowania lasu. Wszystkie użytki pozyskiwane są w sposób nie przekraczający możliwości produkcyjnych lasu i zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania.

 
Gospodarka leśna Nadleśnictwa Legnica oparta jest na podstawach ekologicznych, zrównujących produkcyjne funkcje lasów z funkcjami środowiskotwórczymi i ochronnymi. Prowadzona jest na zasadzie  utrzymania, ochrony i powiększania zasobów leśnych zgodnie z naturą i wymogami ochrony przyrody.

Podstawową zasadą przy wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych jest przestrzeganie określonych przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej etatów masowych i powierzchniowych dla użytków rębnych i przedrębnych.

Etat powierzchniowy w poszczególnych kategoriach cięć według PUL  na lata 2017-2026, kształtuje się w sposób następujący :

   CP-P: obręb Legnica 43,48 ha, obręb Prochowice 24,25 ha

   Trzebieże:

        obręb Legnica 6161,63 ha,
        obręb Prochowice 3285,85 ha

 Etat masowy na lata 2017-2026, został ustalony w wysokości :                                              

użytki rębne

     obręb Legnica: 474.230 m3
     obręb Prochowice: 184.553 m3

użytki przedrębne

     obręb Legnica: 274.152 m3
     obręb Prochowice: 109.340 m3

co stanowi łącznie 1.042.275 m3 grubizny.

 
Dodatkowymi wskazówkami gospodarczymi umożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów leśnych jest ustalony przeciętny wiek rębności dla poszczególnych gatunków występujących na terenie Nadleśnictwa Legnica, kształtujący się w sposób następujący :

-      Dąb - 140 lat dla obrębu Legnica i 160 lat dla obrębu Prochowice

-      Buk - 110 lat

-      Jesion, Wiąz - 120 lat,

-      Sosna, Świerk, Modrzew, Lipa - 100 lat

-       Olsza, Brzoza, Grab, Klon, Jawor, Akacja - 80 lat

-       Osika, Olsza odroślowa - 60 lat

-       Topola, Wierzba, Olsza szara - 40 lat

Pozyskiwanie drewna w ramach cięć wynika zawsze z potrzeb hodowlanych drzewostanów. Wykonywane jest ono dzięki Zakładom Usług Leśnych działającym na terenie Nadleśnictwa.
Dysponują oni, oprócz wykwalifikowanych pracowników, również nowoczesnymi, specjalistycznymi maszynami leśnymi typu harwester, forwarder, klembank. W  znacznym stopniu poprawia to wydajność pracy, a przede wszystkim jej bezpieczeństwo.