Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat FSC

RDLP we Wrocławiu posiada certyfikat przyznawany gospodarce leśnej: FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu posiada certyfikat FSC o numerze NC-FM/COC-015248. Certyfikat jest ważny od  23 grudnia 2018 r. do 22 grudnia 2023 r.

RDLP otrzymała certyfikat łączony (gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu) - FM/COC. Certyfikat gospodarki leśnej obejmuje produkcję drewna okrągłego, sprzedawanego przez nadleśnictwa działające w ramach RDLP we Wrocławiu. Zakres certyfikatu kontroli pochodzenia produktu obejmuje pozyskiwanie drewna i jego transport do składów.

Uzyskanie tego certyfikatu świadczy o tym, że prowadzona przez nas gospodarka leśna jest zrównoważona, odpowiedzialna oraz zgodna ze standardami społecznymi, ekologicznymi i ekonomicznymi zdefiniowanymi przez miedzynarodową organizację FSC - Forest Stewardship Council. Nasi klienci mogą być pewni, że zakupione drewno pochodzi z lasów, gdzie chroni się różnorodność biologiczną i jej wartości, zasoby wodne, gleby oraz unikatowe i wrażliwe ekosystemy i walory krajobrazowe.

 

 

 

Publikacja wyników monitoringu zmian wybranych wskaźników

 

1.    Zmiany w przyroście - tabela
 

2.      Zmiany w odnowieniu lasu
 
- Zbiorcze zestawienie wykonanych prac z zakresu hodowli lasu za ubiegły 
okres oraz porównanie go z planowanymi zadaniami
 - tabela
- Zbiorcze zestawienie wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu - tabela
- Wykonanie prac odnowieniowych w ostatnich 10 latach - wykres

 
3.      Zmiany składu gatunkowego
 
- Zmiany w strukturze gatunkowej drzewostanów w ostatnim roku - wykres
- Zmiany w strukturze gatunkowej drzewostanów pomiędzy okresami urządzeniowymi - wykres
 
4.      Zmiany struktury wiekowej
 
- Zmiany w strukturze wiekowej drzewostanów w ostatnim roku - wykres
- Zmiany w strukturze wiekowej drzewostanów pomiędzy okresami urządzeniowymi - wykres
 
5.      Zbiór nasion - dane wieloletnie
 
6.      Produkcja sadzonek - dane wieloletnie

7.   Pozyskanie zwierzyny-dane wieloletnie

8.   Pozyskanie choinek i stroiszu- dane wieloletnie
 
 

Lasy HCVF

 

 

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF(High Conservation Value Forests) wyznaczone w Nadleśnictwie Legnica:

  HCVF 1 - lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji  wartości biologicznych, do których zaliczono:
1.1 - obszary na których w obowiązujących planach ochrony bądź w zadaniach ochronnych nie przewiduje się wykonywanie żadnych zabiegów ochronnych - rezerwaty i Parki Narodowe,
1.2  - ostoje zagrożonych i ginących gatunków - (do tej kategorii zaliczono ostoje takich ptaków jak bocian czarny czy bielik),
  • HCVF 2 -kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej,
  •  HCVF 3 -obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy, w podziale na:
3.1- ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej:  do kategorii tych lasów zaliczono typy siedlisk z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory uznane za siedliska priorytetowe takie jak bory chrobotkowe, borealna świerczyny bagienne czy bory bagienne typowe;
3.2 -  ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze, występujące wielkoobszarowo stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej: do kategorii tych lasów zaliczono typy siedlisk z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, takie jak grądy i łęgi,
  •    HCVF 4- lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych, do których zaliczono:
4.1.  lasy wodochronne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej;
4.2   lasy glebochronne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów  Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej;
  • HCVF 6 -lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności; lasy tej kategorii wyznaczono na podstawie wyników konsultacji społecznych. Kategorię tą ustalano w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gminy.
Istnieje możliwość wnoszenia uwag do zamieszczonych propozycji drzewostanów HCVF na zamieszczonych mapach w trybie konsultacji ze społeczeństwem na adres : legnica@wroclaw.lasy.gov.pl , Nadleśnictwo Legnica, ul. Pawicka 4, 59-220 Legnica lub telefonicznie (076) 876-70-20, 21, 35.

 

Lasy o szczególnych  walorach przyrodniczych HCVF - obręb Legnica i Prochowice - 

13131_hcvf.pdf  i  13132_hcvf -   mapy do pobrania

 
 

Monitoring lasów HCVF za 2017 rok


W 2017 roku w drzewostanach HCVF w ramach prac z zagospodarowania lasu wykonano następujące zadania (ha):

Czyszczenie późne

185,38

Czyszczenie wczesne

370,92

Odnowienie w rębniach złożonych

52,16

Poprawki

4,79

Odnowienie zrębów

41,62

Odnowienie luk

2,68

Wprowadzanie II piętra

0,00

Grodzenie upraw   

27,98

Demontaż starych grodzeń

52,17

Pielęgnowanie upraw

550,86

Zwalczanie biologiczne grzybów w drzewostanach- profilaktyka PG-IBL

36,18

Przygotowanie gleby (awansowe)

29,40

Naturalne odnowienie zrębów,luk, w rębniach złożonych

6,97

Zwalczanie chrabąszczy techniką lotniczą

1192,56

Ochrona chemiczna przed zgryzaniem

301,32

 

W ramach pozyskania drewna (m3) w roku 2017  zostały wykonane następujące prace:

 

Rębnia I

13100,48

Czyszczenia późne z pozyskaniem drewna

39,03

Cięcia przygodne w drzewostanach rębnych i przedrębnych

17972,23

Rębnie gniazdowe, częsciowe i stopniowe

21209,94

Trzebież późna

35963,73

Trzebież wczesna

7512,59

 
   

                                                                            


Obserwacje  pracowników  Nadleśnictwa Legnica w roku 2017 nie wykazały negatywnego wpływu powyższych prac gospodarczych na lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF).

Tabele zbiorcze wykonanych rębni oraz oddziaływanie czynników biotycznych, ,abiotycznych spowodowanych pożarami lasów.

Tabela zbiorcza monitoringu- pliki do pobrania:

Monitoring Lasów HCVF 2018

 

Monitoring Lasów HCVF 2017

 

Monitoring Lasów HCVF 2016

 

Monitoring Lasów HCVF 2015

 

Monitoring  lasów HCVF 2014

 

Monitoring lasów HCVF 2013

 

Monitoring lasów HCVF 2012


Monitoring lasów HCVF 2011

 

 

Drzewostany reprezentatywne

 

pliki do pobrania:

 

wykaz drzewostanów reprezentatywnych - pobierz

oraz zasady wyznaczania ekosystemów reprezentatywnych- pobierz