Wydawca treści Wydawca treści

Krótki rys historyczny Nadleśnictwa Legnica

Nadleśnictwo Legnica w obecnym kształcie powstało po reorganizacji struktury Lasów Państwowych w 1973 r. w wyniku połączenia nadleśnictw: Legnica oraz Prochowice, obecnie stanowiących obręby.

Do 1945 r. lasy te stanowiły:

  • lasy drobnej własności prywatnej (20%),
  • lasy miejskie (10%),
  • lasy dużych majątków ziemskich (58%),
  • lasy państwowe (12%).

Po 1945 r. własność komunalną oraz prywatną znacjonalizowano i utworzono trzy nadleśnictwa: Pątnów, Lubin i Trzmiel. Istniały one do 1959 r., w którym utworzono z nich nadleśnictwa Legnica oraz Prochowice.

Po roku 1945 gospodarka leśna w nowopowstałych nadleśnictwach była ukierunkowana na likwidację szkód spowodowanych działaniami wojennymi. Już w 1946 roku sporządzono pierwszy plan urządzenia lasu na podstawie, którego rozpoczęto kompleksową i zorganizowaną gospodarkę leśną na terenie obecnego Nadleśnictwa Legnica. Główną formą użytkowania w okresie powojennym był sposób zrębowy
w drzewostanach sosnowych, natomiast w drzewostanach dębowych  zrębowo – przerębowy. Taki stan gospodarowania był prowadzony przez pierwsze dwie rewizje urządzeniowe.

Po III rewizji w zdecydowanie większym stopniu gospodarka leśna opierała się na sposobie zrębowo – przerębowym, który stanowił 56%. Gospodarstwo zrębowe stanowiło
39%, jednak w skład gospodarstwa wchodziła ówczesna rębnia Id, która według obecnie obowiązujących „Zasad Hodowli Lasu” jest opisana jako rębnia III i zakwalifikowana do gospodarstwa zrębowo – przerębowego.

Po zakończeniu II wojny światowej stan zdrowotny lasów był oceniany jako zadawalający, główną przyczyną uszkodzeń były działania wojenne, nie występowały
w dużych ilościach uszkodzenia od owadów, grzybów lub czynników klimatycznych.
Z rozwojem gospodarczym kraju następowało radykalne zwiększenie uszkodzeń od przemysłu, co za sobą ciągnęło osłabienie drzewostanów i zwiększanie występowania chorób spowodowanych występowaniem grzybów, owadów oraz czynników klimatycznych.

W ostatnich latach ze względu na nowe technologie stosowane w dziale gospodarki zdecydowanie zmniejszył się wpływ zanieczyszczeń na drzewostany. W 1997 roku powódź spowodowana wylaniem rzeki Odry i jej dopływów spowodował duże uszkodzenia
w zalanych lasach obrębu Prochowice. Zalanych podczas powodzi zostało około 1100 ha lasu, z przyczyn sanitarnych niezbędne było usunięcie drzewostanów na łączną masę 5047 m³ oraz odnowienie 42 ha zrębów sanitarnych. Natomiast anomalie pogodowe w postaci huraganów spowodowały duże uszkodzenia w 2007 roku na terenie całego nadleśnictwa. Dość dużym problemem dla gospodarki leśnej są uszkodzenia od zwierzyny powodujące liczne straty w młodym pokoleniu odnawianego lasu. Duża częstotliwość szkód biotycznych
i abiotycznych, które zanotowano na przestrzeni lat 2007-2016 na terenie Nadleśnictwa Legnica, skutkowało wykonaniem ogromnej ilości cięć przygodnych na łączną ilość około 300000 m3 oraz cięć sanitarnych w ilości około 250000 m3:

- rok 2007 szkody wywołane huraganem Cyryl: 90000 m3;

- rok 2009 szkody wywołane huraganem: 400000 m3;

- rok 2010/2011 szkody wywołane przez okiść: 10000 m3;

- rok 2015/2016 szkody wywołane suszą hydrologiczną: 45000 m3;

- rok 2007-2016 inne szkody (pożary, powodzie, podtopienia itp.): 5000 m3.

W wyniku wywrotów spowodowanych przez huragan z 2009 r., Nadleśnictwo dokonało w 2011 r. zmiany w PUL w formie aneksu do wielkości 1119264 m3.